POLİTİKALARIMIZ

Çevre Polİtİkası

EKPEN Tekstil olarak;
Çevresel performansımızı geliştirmek amacıyla çalışanlarımızı enerji verimliliği, su tasarrufu gibi çevre konularında bilinçlendirecek eğitimler vermeyi, Konuyla ilgili en başta işletme olarak sorumluluklarımızın farkında olacağımızı daha sonra da çalışanlarımızın bireysel sorumluluklarının farkında olmaları konusunda destekçi olacağımızı, Sürdürülebilir Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretim yapacağımızı taahhüt ederiz.

Çocuk İş Gücünü Önleme Polİtİkası

EKPEN Tekstil olarak;
Çocuk işçiliğine ve çocuk işçi çalıştırılmasına karşıyız. Yürürlükte bulunan İş Kanunu ve ILO standartlarına göre en küçük çalışma yaşı olan 15 yaşından küçük olan hiçbir bireyi, hiçbir görevde çalıştırmamayı çocuk işçiliğini önleme politikası olarak belirlenmiştir. Bu politikanın uygulanması için gerekli sistemi kurmayı ve uygulamayı taahhüt ederiz.

Zorla Çalıştırmaya Karşı Polİtİka

EKPEN Tekstil olarak;
Çalışmanın ve çalıştırılmanın gönüllü olduğu ilkesine inanıyoruz. Bundan yola çıkarak kişinin kendi isteği dışında çalıştırılmasına yani zorla çalıştırmaya karşı çıkmaktayız. Bu politikayı uygulayarak, zorla çalışma ve çalıştırılmaya karşı yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edeceğimizi taahhüt ederiz.

TACİZ ve AYRIMCILIĞA KARŞI İŞE ALIM POLİTİKASI

EKPEN Tekstil olarak;
Hiçbir çalışana işe alım sırasında ya da işe aldıktan sonra ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, maluliyet vb. konularda ayrımcılık yapmayacağımızı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenlİğİ Polİtİkası

EKPEN Tekstil olarak;
İş Güvenliği ve çalışan sağlığının sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla gerekli önlemleri alıp İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri doğrultusunda üretim yapacağımızı taahhüt ederiz.

Sendİkalaşma ve Toplu İş Sözleşmesİ Özgürlüğü PolİtİkaSı

EKPEN Tekstil olarak;
Yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanlarımızın özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kuracağını taahhüt ederiz.

Rüşvet, Yolsuzluk ve Eşİt Olmayan İş Uygulamaları İle Mücadele Polİtİkası

EKPEN Tekstil olarak;
Çalışanlarımızı, doğrudan ya da dolaylı olarak rüşvet, komisyon veya başka yolsuzluk tekliflerinde bulunmak, istemek, vermek ya da değeri olan herhangi bir şeyi üçüncü bir şahıstan, devlet görevlisinden, devlet kurumlarından, özel kurumlardan ve organizasyonlardan almak veya vermekten ve teklif etmekten hiçbir istisnası olmaksızın men ettiğimizi taahhüt ederiz.

Tedarİk Zİncİrİ Sürdürülebİlİrlİğİ Polİtİkası

EKPEN Tekstil olarak;
Ürün ve hizmetlerin pazara ulaştırılması sürecine dahil olan tüm paydaşlar için uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değerler yaratmak, bu değerleri korumak ve geliştirmek için sürdürülebilir tedarik zinciri kuralları oluşturmak ve bu kurallara tüm alt üreticilerimizle beraber uyum sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Dİlek ve Şİkayet Polİtİkası

EKPEN Tekstil olarak;
Dilek ve Şikayet Politikası ile çalışanlarımızın dilek ve şikayetleri konusunda iletişime açık olduğumuzu ve bunun tüm birim çalışanlarını kapsadığını belirtiriz. Çalışanlarımızın toplu ya da bireysel olarak dilek veya şikayetlerini bildirdiklerinde işleri ya da statüleri ile ilgili hiçbir negatif değişikliğin olmayacağını, herhangi bir kötü muameleye maruz kalmayacaklarını ve en iyi şekilde çözümleyeceğimizi taahhüt ederiz

PROJELERİMİZ

Ödülümüz